ಇಲಾಖಾ/ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ – ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ: ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು 5th June
 2  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.20th Jun
 3  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ Websiteನಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25th Jun
 4  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕಾಶಿಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಧಕ ವೃಂದದವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ M.Phil/Ph.D. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಲ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ 26th Jun
 5  ಸುತ್ತೋಲೆ : ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 26th Jun
ಸುತ್ತೋಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ & ತರಬೇತಿ ಪ್ರತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು 2nd July
6 ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು Online ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ 02nd july
 7  ಪರಿಚಲನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಕುರಿತು.06th July
 8  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 9th July
9 ಪರಿಚಲನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಕುರಿತು.06th July
 10 ಪರಿಚಲನಾದೇಶ: ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2015 8th Jul
 11 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೆಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ 8th Jul
 12  ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ 8th July
13 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ 8th Jul
14  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15th July
15  Circular – Sanction of Higher AGP for Pvt.Aided College Staff 3rd Nov
16  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13th Nov
17  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಕಾಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು)19th Nov
18  ಸುತ್ತೋಲೆ: ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಸ್ವರ್ದೆ ಕುರಿತು11th Dec
19  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ 19th Dec
20 ಪರಿಚಲನೆ: ರಾ.ವೇ.ಶ್ರೇಣಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19th Dec
21 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 30th Dec 15
22 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30th Dec
23 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಯುಜಿಸಿ 6ನೇ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 13th Jan
24 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವರ್ದೆ ಕುರಿತು.18th Jan
25  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 19th Jan
26 Guest Faculty Grants Released SEPT, OCT, NOV 2015. 21st Jan
27 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೇತನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.25th Nov
28 ಪರಿಚಲನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾಸಕ್ರಮಾತಿಗೊಂಡು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ
29 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.1st Dec
30 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜುಗಳ 01-01-2016ರ ವಾ.ವೇ.ಪ.ಅ. ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ
31 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
32 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 4th Jan
33 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.8th July
34  ಪರಿಚಲನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುರಿತು12th June
35 ಪರಿಚಲನೆ: 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.19th July
36 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.2nd Aug
37 ಪರಿಚಲನೆ:ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ
38  ಪರಿಚಲನೆ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು (ಅತೀ ಜರೂರು) 03rd Aug
39  ಪರಿಚಲನೆ: ಪದವಿ ಕೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
40 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 23rd July
41  Notice: Implementation of revised Grading System of NAAC 30th July
42 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಬಿ., ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವರದಿ
43 ಸುತ್ತೋಲೆ: NAAC Accrediation Councilರವರ Peer Team ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.3rd Aug
44 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 4th Aug
45 ಸುತ್ತೋಲೆ:2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಕೊರತೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 4th Aug 16
46 ಸುತ್ತೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು.16th Aug
47  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜುಗಳ 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 16th Aug
48  ಪರಿಚಲನೆ:2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ IIT ಮುಂಬೈನವರು SPoken Tutorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18th Aug
49  ಪರಿಚಲನೆ:ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ & ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು.23rd
50  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಭಿಯಾನ-2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 03rd Jan 17
 51  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ & ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು-ಅತೀ ಜರೂರು 6th Jan
 52  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 7th Jan
53  ಸುತ್ತೋಲೆ: Spoken Tutorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು 16th Jan
54  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 17th Jan
55  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತು 18th Jan
56  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮಾ.ಹ.ಅ.ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು-ಅತೀ ಜರೂರು 21st Jan
57  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಜನವರಿ 17ರ ಗೌರವ ಧನ 10th Jan
58  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು 14th Feb
59  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 15th Feb
60  Circular – Submition of Confidential Reports of Nonteaching Faculty 16th Feb
61  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 17th Feb
62  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 18th Feb
63  NOTICE :ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 23rd Feb
64  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ :ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 23rd Feb
65  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಭೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು-ಅತೀ ಜರೂರು 25th Feb
66  ನೆನಪೋಲೆ:ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ & ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 2nd Mar
67  ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2nd Mar
68  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2017ರ ಮಾಹೆಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ 3rd Mar
69  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಬೇಡಿಕೆ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 06th Mar
70  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ : ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ 7th Mar
71  ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 10th Mar
72 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ 10th Mar
73 ಸುತ್ತೋಲೆ: ನ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 20th Mar 16
74 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅಉನೇ ಗೌರವ ಧನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 21st Mar
75 ಸುತ್ತೋಲೆ: ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ 22nd Mar
76 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪದವಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು 23rd Mar
77 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು(ಅತೀ ಜರೂರು)-ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ 28th Mar
78 ನೆನಪೋಲೆ-2 ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ & ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು 5th April
79 ಸುತ್ತೋಲೆ:2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ-ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ಕಾ.ನಿ.ವ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 30th Mar
80 ಸುತ್ತೋಲೆ:2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ/ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 7th Apr
81 ನೋಟೀಸ್: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ & ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 7th Apr
82 Circular: ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 13th Apr
83 ಸುತ್ತೋಲೆ: e-MIS ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Update ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 18th April
84 ನೆನಪೋಲೆ: 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ & ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 20th Apr
85 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 20th April
86 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಯುಜಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ವೇತನ ನಿಗದಿ/ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಅತೀ ಜರೂರು 19th May
87 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 22nd May
88 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು(Lead Colleges) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು 22nd May
89 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 1st June
90 ಪರಿಚಲನಾದೇಶ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅರ್ಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ Phd/M.Phil ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1st June
91 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು e-MISನಲ್ಲಿ 2006ರ ಹಿಂಬಾಕಿ ಯುಜಿಸಿ ವಿವರ Update ಮಾಡುವ ಕುರಿತು(ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ/ನಿವೃತ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)5th June
92 ಸುತ್ತೋಲೆ:ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು9th June
93 ನೆನಪೊಲೆ-1ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು e-MISನಲ್ಲಿ 2006ರ ಹಿಂಬಾಕಿ ಯುಜಿಸಿ ವಿವರ Update ಮಾಡುವ ಕುರಿತು(ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ/ನಿವೃತ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)8th June
94 ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟೀಸ್: ಎಜಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು 13th June
95 Circular: Guest Faculty Honorarium Demand
96 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ 3rd July
97 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 3rd July
98 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾರ್ಚ್ & ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ 6th July
99 ಸುತ್ತೋಲೆ: NSS-ETI ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 11th July
100 ಸುತ್ತೋಲೆ:eMISನಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 11th July
101 ಸುತ್ತೋಲೆ: Spoken Turorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12th July
102 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 17th July
103 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೊರತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅತೀ ಜರೂರು 17th July
104 ತಿದ್ದುಪಡಿ:ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 18th July
105 Notice :ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು 3rd Aug
106 ಸುತ್ತೋಲೆ: ರೂಸಾ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 31st July
107 ಸುತ್ತೋಲೆ: G.E.R.ವರ್ಧಿಸಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 4th Aug
108  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ & ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ICT ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
109  2015-16& 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ 11th Nov
110  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಜಾನೆ-2ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Role Mapping ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು 15th Nov
111 ಪರಿಚಲನಾದೇಶ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು 18th Nov
112 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ/ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಷ್ಠೀಕರಣ 23rd Feb
113 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 25th Feb
114 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು 25th Feb
115 ನೆನಪೋಲೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 7th Mar
116 ಸುತ್ತೋಲೆ: ನೂತನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು 23rd Mar
117 ಸುತ್ತೋಲೆ:ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತರಬೇತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 6th April
118 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 9th June
119 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಉಮಾನಾಥ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
120 ಸುತ್ತೋಲೆ:2006 UGC ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು eMISನಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 24th Jun
121  ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 122  ಸುತ್ತೋಲೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಕಾನೂನು/ಬಿ.ಎಡ್/ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರುಗಳ 01-01-2019ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. 29th Dec
 123 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ, ಕೋರ್ಸು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 2nd Jan ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
 124 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 9th Jan
 125 ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 14th Mar
 126  ಪರಿಚಲನಾದೇಶ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ 2016ರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 10th April
127  ಮಾ.ಹ.ಅ 2005ರ ಕಲಂ 4(1)(ಎ) & 4(1)(ಬಿ) ಅನುಷ್ಠಾನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 20th Apr
128 ಮಾ.ಹ.ಅ 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 26(3)(ಬಿ)ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 20th Apr
129 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10th May
130 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 7th June
131 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.7th June
132  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಋಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು 1st April 2019
133 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ NHERC Portal update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 26th June
134 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿವರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21st June
135 UGC 12B ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಪ್ರದಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ B.Voc ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 27th June
 136  ಸುತ್ತೋಲೆ: ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 18th July
 137  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 16th July
 138  ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 16th July
139 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರ.ದ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ತುರ್ತು 6th July 2019
140 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 1st July 2019
141 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 11th July
142  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತರಾದ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 11th July
 143  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ : ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 09-07-2019ರೊಳಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 6th July
144 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರ.ದ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು 30th July
145 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 26th July
146 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು 26th July
147  ಸುತ್ತೋಲೆ:2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 5th Aug
148 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು. 6th Aug
149 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 8th Aug
150