ಪಿಂಚಣಿ ಆದೇಶ – ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

01 Government Order No: FD (Spl) 219 PEN 2012 Dated:30/01/2014- Procedure for effecting NPS deductions of Government employees on Foreign Service to Boards/ Corporations/Societies/Universities/ State Aided Institutions/State Autonomous Bodies under all Ministries and Departments of State Government and transfer of these funds to Trustee Bank following the NPS architecture set up by Pension Fund Regulatory Development Authority (PFRDA) reg
02 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 50 ಟಿಎಆರ್ 2013, ದಿನಾಂಕ: 03-09-2013- ದಿನಾಂಕ 31-03-2010ಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03  Government Order No. FD (Spl) 113 PEN 2012 dated 07th Jan 2013-Revision of Pension/Family Pension in respect of Teachers on 2006 UGC/AICTE/ICAR scales of pay who retired/died on or after 01.01.2006 and before 01.04.2012 and determination of Pension/Family Pension in respect of those who retired/died/dies on or after 01.04.2012.
04 ಆಇ (ವಿ) 46 ಪಿಇಎನ್ 2012 ದಿನಾಂಕ 21-06-2012-ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಇ (ವಿ) 1 ಪಿಇಎನ್ 2010 ದಿನಾಂಕ 10-01-2012 ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೌಕರರು ಪ್ರಾನ್ (PRAN) ಪಡೆಯಲು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ Circular No. FD (Spl) 1 PEN 2010 dated : 10th Jan 2012- Procedure for Registration of NPS employees to obtain Permanent Retirement Account Number (PRAN) reg
06 LIST OF DOCUMENTS/CERTIF ICATES TO BE ENCLOSED ALONG WITH PENSION PAPERS (TICK WHATEVER IS ENCLOSED)
07

Pension Data Input Form

08

GUIDELINES Guidelines for Preparation of Pension Papers FORM_ 1B Particulars to be Obtained by the HOO from Retiring Government Servant

09

FORM_ NO:7  for Pension and Gratuity

10

FORM_ NO:7A  for Sanctioning Pension

11

FORM_ NO: C Payment of Family Pension

12

FORM_ NO:11A Register to watch settlement of pensionary benefits 

 ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನೂತರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಆದೇಶಗಳು
 1  ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ (ವಿ) 101 ಪಿಇಎನ್ 2018 ದಿನಾಂಕ 08-12-2018
 ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 Partial withdrawal of NPS amount by the NPS employee, GO No FD (Spl) 69 PEN 2018, Dt 26-06-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 01-04-2016 ರಂದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖನಿಸಿದ ಅಂಶದಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ – Revision of Pensionary Benefits 2018 State Pay Scale ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ  ತೆಗದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ  ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 Procedure for Accounting contributions of New Pension System ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ, ಉಪದಾನ, ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಹಾಗೂ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 8  ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Payment of arrears of Revised pay and Pension Reg ಡೌನ್ಲೋಡ್
 9  ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ  ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹ ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Revision of maximum qualifying service for the purpose of earning full pension regarding 2018 State Payscale ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  Grant of Additional Pension to all State Government Pensioners/Family Pensioners who are 80 years and above- Implementation of the recommendations of the 6th State Pay Commission – Reg ಡೌನ್ಲೋಡ್