ವೇತನ – ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶ – ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

01 ಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 7 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ 21-04-2012 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2012
Notification No. FD 7 SRP 2012 dated 21st April 2012 Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2012
02 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 7 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ 21-04-2012-  ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
Government Order No.FD 7 SRP 2012-DATED 21st APRIL 2012- Revision of scales of pay & other related orders
03
04
05
06
07 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 48 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 98  ದಿನಾಂಕ  18-01-1999-ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
08 Conveyance Allowance to Blind and Orthopaedically Handicapped
State Government Employees (Book)
(FD 1 SRP 79 dated 14-02-79/17-07-1979/15-04-1980/164-04-1982)
(FD 25 SRP 82 (III) dated 29-03-1982) (FD 62 SRP 87 dated 23-11-87)
(FD 40 SRP 94 dated 21-09-1994) (FD 05 SRP 99 dated 18-01-1999)
09 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 94  ದಿನಾಂಕ  28-03-1994-
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 94  ದಿನಾಂಕ  28-03-1994-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 1994
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 94  ದಿನಾಂಕ  28-03-1994-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮಾರ್ಪಾಟು
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 51 ಕೆಐಡಿ 94  ದಿನಾಂಕ  28-03-1994-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವಾ ವಿಮಾ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994 –
10

 

 ಕ್ರ.ಸಂ ಆದೇಶಗಳ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Implementation of the recommendations of the Fifth State Pay Commission ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು ೨೦೦೭ ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 2007ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ- ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ Conveyance Allowance in respect of Blind and Orthopaedically Handicapped State Government employees – Revision of rates ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು. Revision of the rates of House Rent Allowance in respect of State Government Employees ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ  ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು Revision of the Rates of House Rent Allowance in respect of State Government Employees ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 Corrigendum FD 29 SRP 2010, dt: 28th Oct 2010 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು -Revision of the Rates of House Rent Allowance in respect of State Government Employees ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು Revision of scales of pay & other related orders ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2012 Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2012 ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2012 Allowances Related Orders  [Kannada and English both] ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು – ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪ್ರರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. Karnataka Civil Services Rules – Revision of rates of Travelling Allowance and modification of entitlements. ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12 ಅಂಗವಿಕಲತೆಯುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.25 ರಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂಬರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 13 ಚಲನವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೋಷಣಾ ಭತ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15 ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್
2018 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆದೇಶಗಳು
1 ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 06 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018- ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 06 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2018, ದಿನಾಂಕ 09-05-2018-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ನಿಯತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Revision of the annual incremental dates of State Government Servants accruing on various dates – Regulation regarding ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ Revision of Allowances Rates – Reg ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ – ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಸಮ್ಮತ ನಿಗದಿ Revision and Rationalisation of the rates of Special Allowance ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 Grant of Additional Pension to all State Government Pensioners/Family Pensioners who are 80 years and above- Implementation of the recommendations of the 6th State Pay Commission – Reg ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು- ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ Karnataka Civil Services Rules- Revision of rates of Travelling Allowance and modification of entitlements
ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡೌನ್ಲೋಡ್