ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ-ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾಯಿದೆಗಳು / ನಿಯಮಗಳು / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು / ಸೂಚನೆಗಳು ಲಗತ್ತು
1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ (ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974. ಡೌನ್ಲೋಡ್
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಮುಂಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1973.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ) ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2000. ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಧರಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2002​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2001.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಮಾಲೋಚನ) ವಿನಿಯಮಗಳು 2000.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು ( ಜೇಷ್ಠತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1957.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 The Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977. ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1974. ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11 ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ, ನೇರ(VERTICLE ) ಮತ್ತು ಸಮತಳ (Horizontal) ಮೀಸಲಾತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 13 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15 ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 16 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ(ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು 2012​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 18 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ(ನೇಮಕಾತಿ)(ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 2000​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 19 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 20 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2006​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 21 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 22 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 23 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 24 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 25 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 26 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 27 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 28 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಲಿಪಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1978.​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 29 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 30 ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 31 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು​ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 32 ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು  ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 The Karnataka Extension Of Consequential Seniority To Government Servants Promoted On The Basis Of Reservation (To The Posts In The Civil Services Of The State) Act, 2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 33  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017. The Karnataka State Higher Education Council (Amendment) Act, 2017.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 34  THE KARNATAKA EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2017  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 35  THE KARNATAKA EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2014  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 36  THE KARNATAKA EDUCATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 37  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2014  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 38  ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ (ವೇತನ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ), ಅಧಿನಿಯಮ 2014, The Karnataka Private Aided Educational Institutions Employees (Regulation of Pay, Pension and other benefits) Act, 2014.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 39  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ 2012The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Collegiate Education) Act, 2012.   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 40  THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (KARNATAKA AMENDMENT) ACT, 2009 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 41  THE KARNATAKA GUARANTEE OF SERVICES TO CITIZENS (AMENDMENT) ACT, 2012  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 42  ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸ್ರಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 The Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Reservation of Appointment etc.,) (Amendment) Act, 2011.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 43  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 The Karnataka Guarantee of Services to Citizens Act, 2011.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 44  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸುಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 The Karnataka Part time Job Oriented Course Employees Absorption Act, 2011.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 45  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010, The Karnataka  State Public Records Act, 2010.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 46  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2010., The Karnataka State Higher Education Council Act, 2010.  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 47  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (DPAR Compendium-2012)   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 48  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (DPAR Compendium-2013-14)   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 49  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (DPAR Compendium-2014-15)   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 50  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (DPAR Compendium-2015-16)   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 51  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು (DPAR Compendium-2016-17)   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 52  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978, The Karnataka State Civil Services Act 1978   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 53  ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983 , The Karnataka  Education Act 1983   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 54  ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002Seniority of persons promoted under Reservation    ಡೌನ್ಲೋಡ್
 55  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ-2017 (The Karnataka Civil Services Rules-2017 (Seventh Edition) KCSR)
   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 56 ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ-The Karnataka Financial Code 1958    ಡೌನ್ಲೋಡ್
 57  The Karnataka  Treasury Code    ಡೌನ್ಲೋಡ್
 58  Budget Manual    ಡೌನ್ಲೋಡ್
 59  THE MANUAL OF CONTINGENT EXPENDITURE, 1958     ಡೌನ್ಲೋಡ್
 60  Karnataka State Employees Group  Insurance Scheme Rules 1981 (GIS)
   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 61  Karnataka Civil Services Family Pension Rules 2002
 62  Family Benefit Fund 
 63  General Provident Fund 
 64 The Karnataka Transparency in Public Procurement Act, 1999   ಡೌನ್ಲೋಡ್