ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ – ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

01  ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 02 ಮಕಮು 2014 Dated 05-05-2015
02 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಾತೆದಾರರು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ – link   www.agkar.cag.gov.in ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 26 ಮುಭನಿ 2013 Dated 20-08-2013
03 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2011 Karnataka State Employees Group Insurance Scheme (Amendment) Rules, 2011 – New Tables effective from Jan 2012 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 11 ಸಾವಿಯೋ 2011 Notification FD 11 SaViYo 2011 Dated 22-12-2011
04 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 01 ಟಿಸಿಇ 2012 ದಿನಾಂಕ 21-06-2012 ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ –55-59(ಎ) ರಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
05 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ ಡಿ 1 ಸೇನಿಸೇ  2011 -ದಿನಾಂಕ: 19-08-2011  ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ/ಅ೦ಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ‘ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ’  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  
06 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್ ಡಿ  51 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2007 ದಿನಾಂಕ 29-12-2007 ಸಮೂಹ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು
07 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 4 ಸೇನಿಸೇ 07 ದಿನಾಂಕ 20-09-2007- 2007ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ  ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
08 ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ : ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪುಸ್ತಕ
09
10  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ 8th Jul
11 ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವವ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 5th Aug
12 CIRCULAR: NAAC AWARENESS WORKSHOP-GOVT/AIDED COLLEGES 7th
13 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 10th Aug
14 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವೇತನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ (Indent) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 11th Aug
15 ನೆನಪೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ M.Phil/Phd ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.17th July
16 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ 2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು. 21st July
17 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 29th July
18 ಸುತ್ತೋಲೆ : ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 29th July
19 ಪರಿಚಲನೆ: ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ 29th July
 20  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 3rd Aug
 21  2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ಎ& ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.18th Aug
 22  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರ.ದ.ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಬೋದಕ/ಬೋಧಕೇತರರ ಸೇವಾ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ. 18th Sept
 23  ಸುತ್ತೋಲೆ :ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ TBA-TBP ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 24th Sep
24 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಕೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 14th Sept
25 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2016-17 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ (ಅತಿ ಜರೂರು) 16th Oct
26 ನೆನಪೋಲೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 17th Oct
27 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.21st Oct
28  ಸುತ್ತೋಲೆ: SCP & STP ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 14th Aug
29  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ NOC ನೀಡುವ ಕುರಿತು
30  ಸುತ್ತೋಲೆ: Nationಸುತ್ತೋಲೆ: National Scholarship Portal ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ
31 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 11th Sept
32 ಸುತ್ತೋಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು(ಅತಿ ಜರೂರು) 30th Sept
33 ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ/ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ(ಇಂದೇ ಅತೀ ಜರೂರು) 16th Oct
 34  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೌಕರರುಗಳ ಯುಜಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು HRMS ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.20th Aug
 35  ನೆನಪೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.22nd Aug
 36  ಸುತ್ತೋಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು 22nd Aug
 37  ಪರಿಚಲನೆ:ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 25th Aug
 38  ಪರಿಚಲನೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.25th Aug
 39 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಬಳಕೆಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.25th Aug
40 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದಿಂದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 19th Sept
41 ಸುತ್ತೋಲೆ: 2015-16 & 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 22nd Sept
42 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ & ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜುಗಳ 2006ರ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ.27th Sept
43 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 28th Sept
44 GO:Extension of UGC Scale for Parttime Lecturer for Aided Colleges 8th Nov
45 ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:ಖಜಾನೆ-2ರ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಅಉನೇ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವರ 12th Nov
46 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ 15th Nov
47 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಜಾನೆ-2ರ ಮೂಲಕ ಅಉ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು Helpdesk ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು 23rd Nov
48 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ 12th Dec
49  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ 12th Dec
50  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2017ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.15th Dec
51  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ Recipient ID (ಖಜಾನೆ-2ರ) ನೀಡುವ ಕುರಿತು 16th Dec
52  ಸುತ್ತೋಲೆ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ ಕಾನೂನು/ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 01-01-2017ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 16th Dec
 53  ನೆನಪೋಲೆ-ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕುರಿತು 17th Nov
 54  ನೆನಪೋಲೆ-2 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರದ ಧನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 19th Dec
 55  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸುವ ಕುರಿತು 23rd Dec
 56  ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ:ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ 23rd Dec
 57 ಪರಿಚಲನಾದೇಶ: ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು
 58 ನೆನಪೋಲೆ:Recipent Id & Pass Book Xerox ಪ್ರತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 30th Dec
 59 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016ರ ಮಾಹೆಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ 30th Dec
 60 ಲೀಡ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ 2nd Jan 17
 61  Circular- Workload Distubution for Govt. and Aided College 26th Sept
 62  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ DDO ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 10th Oct
 63  ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ವಿಸ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 26th Sept
 

01  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ & ಮಾರ್ಚ್ 2018ರ ಗೌರವ ಧನ 18th May
02  ಪರಿಚಲನಾದೇಶ: 2017ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ, ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 6th June
03  ಪರಿಚಲನಾದೇಶ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು 30th June
04  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು 30th June
05  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ, ಬಿ.ಎಡ್., ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 52 ರಲ್ಲಿ Recipient registration ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (ಅತೀ ಜರೂರು) 23rd July
06  ಸುತ್ತೋಲೆ: 65 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
07  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಡಾ.ಹೆಚ್.ವೈ.ಶ್ರೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.2nd Aug
08  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿವರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು 3rd Aug
09  
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 20
 21
 22
 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63