ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಪಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಕ್ರ ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ
1 ಮೈಸೂರು ಕಲಾನಿಕೇತನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು 0821-2301749 prinicpalskn.1954@gmail.com
2 ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್  ಹಾಸನ 08172-231369 nirmalafineartcollege@gmail.com