ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಪಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ  ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು
1 ಮೈಸೂರು ಓಂ ಕಾರ್ಮಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2543337,0821-2543829 principal@somanieducations.in
2 ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2332137 svbedclg@yahoo.co.in
3 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೇಫ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2511992 stjosephcollege2012@gmail.com
4 ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2460921 skmkbed@gmail.com
5 ಮಂಡ್ಯ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ 08232-220809, 08232-220809 sgcedprincipal@yahoo.com
6 ಹಾಸನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಅರಸೀಕೆರೆ 08174-232414 mbkrie@gmail.com
7 ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 08176-252025 principasacbed@gmail.com
8 ಹಾಸನಾಂಭ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ 08172-268751,08172-268751 hsnhcehassan@rediff.com
9 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಕಲೇಶಪುರ 08173-244521   08173-244113 jssioebedskp@gmail.com