ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ
1 ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು 0821-2424335 Fax- 2420503 princimscwm@gmail.com
2 ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2425635 0821-2425636 maccwmysore@gmail.com
3 ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 0821-2428855 mcmcwmysore@gmail.com
4 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು 0821-2567906 gfgckuvmys96@gmail.com
5 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು 0821-2303511 gwcmysore09@rediffmail.com 
6 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು 0821 2478899 gfgcsmys@gmail.com
7 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಂಜನಗೂಡು 08221-223067 principal.ngud@yahoo.in
8 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, 08221-220444 principalgfgch@gmail.com
9 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 08228-255312 principalkote1985@yahoo.in
10 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸರಗೂರು, ಹೆಚ್.ಡಿ,ಕೋಟೆ.ತಾಲ್ಲೂಕು 08228-265600 gfgcsargur@gmail.com
11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 08223-262334
08223-262083
gfgckrn123@gmail.com 
12 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 08223-262110 ggfgckrn@gmail.com
13 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 08223 283388 gfgcsaligrama@rediffmail.com
14 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು 08222-252069 sddursgfgch@gmail.com
15 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು 08222-251251 ppgov15-cce-kamy@kar.nic.in
16 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೂಡು, 08222-243043 gfgc.hanagudu@gmail.com, 
17 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಳಿಕೆರೆ, 08222-240274 gfgcbilikere@gmail.com                    
18 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 08223-274819 gfgcppatna07@gmail.com    
19 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಟ್ಟದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 08223-275261 gfgc.bettadapura@gmail.com 
20 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬನ್ನೂರು 08227-297108 gfgcollegebannur@gmail.com
21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ 08227-260200 prigfgctnp@gmail.com 
22 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಲಕಾಡು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08227-273290 gfgctdk@gmail.com
23 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭೈರಾಪುರ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ 08227-260966 principalgfgcwb2013@gmail.com 
24 ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾನಗರ – 574313  08226-222396 gfgcchamarajanagar@gmail.com
25 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-223366 gwfgcch.nagar@gmail.com
26 ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 08224-252066 smgfgc@gmail.com
27 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹನೂರು 08224-268817 gfgcprincipal@gmail.com
28 ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಳಂದೂರು 08226-240075 ymmgfgcy@gmail.com 
29 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುದೇರು, 08226-234198 gfgck007@gmail.com 
30 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 08229-222099 princi4030gfgc@gmail.com
31 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 08229-232220 gfgc.terakanambi@gmail.com
32 ಶ್ರೀ ಮದ್ದಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 08229-235670 srimgfgckabbally2007@gmail.com
33 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ 08232/220039 principalgcam@gmail.com
34 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ 08238-220104 principalgcwmandya@gmail.com
35 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 08236-252162 principal_gfgcs@rediffmail.com
36 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಳವಳ್ಳಿ 08231-247755 gfgcmallavali@yahoo.com
37 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ದೂರು 8232-236867 maddurgovtwomenscollege@gmail.com, gcwmaddur1@gmail.com
38 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ 08230-262322 krpetegfgc@gmail.com
39 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ 08230-261080 ppalgfgcwkrp@gmail.com
40 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ 08232-248127 gfgck.firstgradecollege@gmail.com 
41 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗಮಂಗಲ 08234-285404 gfgcnagamangala@gmai.com
42 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಂಡವಪುರ 08236-255413 gfgc_Pandavapura@rediffmail.com
43 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08236-254254 govt8knahlli@gmail.com
44 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭಾರತೀನಗರ, 08232235516 gfgckmd@gmail.com
45 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ, 08236-257067   0821-2403755 gfgckrs@gmail.com
46 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಹಲಗೂರು 08231-294012, 08231-295478, gfgch2007@gmail.com, principalhalagur@gmail.com
47 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೊಟೆ, 08236-299882 gfgcmelukote@gmail.com 
48 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ 08172-268248 gschassan@gmail.com
49 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು(ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಹಾಸನ 08172-267254 gach1946@yahoo.com,
50 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ 08172-232946 gfcwhsn@gmail.com    
51 ಗೃಹವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ 08172-231428 ghschassan@gmail.com
52 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ 08172-233080 principalglch@gmail.com
53 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 08175-273319 gfgchnpura@gmail.com,  gfgchnpura1980@gmail.com
54 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 08175-272959 gfgcw.hnp.11@gmail.com
55 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 08175-272021 principal.glc.hnp@gmail.com
56  ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 08175-252059 ghschnpura@gmail.com
57 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ 08175-275116 srihddgfgcp2006@gmail.com
58 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 08176-252109 princi.gfgccrp@gmail.com
59 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. 08174-232877 principalyr@yahoo.com
60 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೇಲೂರು 08177-295020 yddgfcb@yahoo.com , yddcollege@gmail.com
61 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು(ತಾ) ಹಾಸನ (ಜಿ) 08177-221022 gfgca2014@gmail.com 
62 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇಬೀಡು, gfgchlbd@yahoo.in 
63 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಕಲೇಶಪುರ-573134 08173-230103 gfgcsakaleshpur@gmail.com
64 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆತ್ತೂರು, 08173-291246 gfgchethur@gmail.com
65 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಾವಗಲ್ 08174-271140 javagalgfgc@gmail.com
66 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೂರು 08172-218259 gcalur@gmail.com
67 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಡಸಿ 08174-291051 princigov71@gmail.com
68 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅರಕಲಗೂಡು 08175-220312 prncipalgfgcarkalgud@rediffmail.com
69 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಣನೂರು 08175-226222 bmshettycollege@yahoo.com
70 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಸಾವೆ 08176-226422 gfgchirisave2013@gmail.com
71 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉದಯಪುರ 08176-272020 gfgcudayapura@gmail.com
72 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು , ಬಾಣಾವರ-573112, ಹಾಸನ (ಜಿ) 08174-235104 gfgc52@yahoo.in
73 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು 08175-260800 gfc.hallymysore@gmail.com
74 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ 08172-228011 gfgcmhhaally@gmail.com
75 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಧದಕೋಠಿ ಹಾಸನ 08172-233533 gfgcw.hsn.2016@gmail.com