ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ -ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು-05
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರಾ
1 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಮೂಗೇಶಪ್ಪ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821-2426696
2 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ.ಆರ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821-2426696
3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ.ಎಲ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 0821-2426696
4 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
5 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್ ಹರೀಶ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
6 ಶ್ರೀ ಆರ್.ನಾಗರಾಜ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0821-2426696
7 ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
8 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
9 ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696
11 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696
12 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696
13 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
14 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 0821-2426696 ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಆರ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದರ್ಶಿನಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
18 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿ.ಆರ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 0821-2426696
19 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್ 0821-2426696
20 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಟೆಂಡರ್ 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
21 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಲ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
22 ಶ್ರೀ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಅಟೆಂಡರ್ 0821-2426696  ನಿಯೋಜನೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರಾ
1 ಡಾ.ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0821-2426696
2 ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0821-2426696
ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರಾ
1 ಶ್ರೀ ಎ.ಮಂಜು ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು 0821-2426696
2 ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಎಂ. ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 0821-2426696
3 ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 0821-2426696