ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅವಧಿ- ವರ್ಷ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಷರಾ
1 2 3 4 5 6
 1  2009ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 01-01-2009 10-01-2009  10
 2009ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 26-05-2009 09-07-2009 45
 2009ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ  22-11-2009 31-12-2009 40
 2  2010ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ  01-01-2010 13-01-2010 13
  2010ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ  26-05-2010 30-06-2010 36
  2010ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 28-11-2010 31-12-2010 34
 3  2011ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ  01-01-2011 15-01-2011 15
 2011ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 17-05-2011 30-06-2011 45
2011ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 12-11-2011 31-12-2011 50
4 2012ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 01-01-2012 10-01-2012 10
2012ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 11-05-2012 10-07-2012 61
2012ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 11-11-2012 31-12-2012 51
5 2013ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 01-01-2013 11-01-2013 11
2013ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 13-05-2013 30-06-2013 49
2013ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 12-11-2013 31-12-2013 50
6 2014ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 01-01-2014 12-01-2014 12
2014ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 13-05-2014 27-06-2014 46
2014ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 30-10-2014 28-12-2014 60
7 2015ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 29-04-2015 28-06-2015 61
2015ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 17-11-2015 31-12-2015 45
8 2016ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 01-01-2016 10-01-2016 10
2016ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 12-05-2016 28-06-2016 48
2016ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 03-11-2016 31-12-2016 59
9 2017ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 04-05-2017 18-06-2017 46
2017ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 02-11-2017 16-12-2017 45
10 2018ರ ಬೇಸಿಗ ರಜೆ 20-04-2018 06-06-2018 48
2018ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 18-10-2018 10-12-2018 54 2018-19 ಶೈ.ವೇ
11 2019ರ ಬೇಸಿಗ ರಜೆ 11-04-2019 08-06-2019 59 2019-20 ಶೈ.ವೇ
2019ರ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ರಜೆ 15-10-2019 30-11-2019  47

ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಷರಾ
1 2 3 4 5 6
Sl No.
Academic Calender Year
1 ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2007-08
2  ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2008-09
3  ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10
4 ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11
5 ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2011-12
 6  ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  2012-13