ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ ಎನ್. ಐಎಎಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 080-22263327 dce.commissioner@gmail.com
2 ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22343901 director182016@gmail.com
3 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22343903 cce.adc@gmail.com
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಶಿಲ್ಪಾ, ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22355927 dce.cao@gmail.com
5 ಪ್ರೊ.ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಟಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 080-22343982 dce.academic@gmail.com
6 ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22341604 ao1-cce-ka@kar.nic.in
7 ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್) 080-22343980 slswamy@gmail.com
8 ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರ) 080-22343982 ao1-cce-ka@kar.nic.in
9 ಡಾ. ನಂದಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22373130 dd1-cce-ka@kar.nic.in
10 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343981 dce.specialofficer@gmail.com
ಇಲಾಖಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343982 placementcell.dce@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343905, dce.ugcpmc@gmail.com
3 ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343980 dce.specialofficer@gmail.com
4 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22373130 dce.ugcpmc@gmail.com
5 ಡಾ. ರವಿ ಕೋಲಾರ್ಕರ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 8022343904 dce.edusat2013@gmail.com