ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ

ಸಂಖ್ಯೆ   ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು          ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾ. ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು 080-22260196 jdofficebangalore.2009@gmail.com
2 ಮೈಸೂರು ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಮೂಗೇಶಪ್ಪ 0821- 2426696 jdmysore@gmail.com
3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೊ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ 08182- 240056. rjdce.smg@gmail.com
4 ಮಂಗಳೂರು ಡಾ. ಅಪಾಜ್ಜಿ ಗೌಡ 0824- 2422876 jdmangalore@gmail.com
5 ಧಾರವಾಡ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. 0836- 2447554 jdce2010@gmail.com
6 ಕಲ್ಬರ್ಗಿ ಶ್ರೀಷಕುಮಾರ್ 08472- 222065 jdirglb2015@gmail.com